Gedragscode

BESA werd opgericht om de professionalisering van de Belgische evenemententoeleveranciers te promoten en te verhogen en om de goede naam van de industrie en de volledige bedrijfstak te bevorderen.

De toepassing van deze gedragscode die, voornamelijk veiligheidsnormen, kwaliteit en service behandelt, heeft als doel deze hoge normen te waarborgen.

De gedragscode geeft een uiteenzetting van de principes waarmee leden akkoord gaan en waar zij zich naar dienen te gedragen.

Leden zullen geen opzettelijke verkeerde weergave van de feiten geven, en/of klanten of leveranciers misleiden met betrekking tot alle aspecten van de goederen en diensten die zij aanbieden. Zij stemmen er eveneens mee in om enkel goederen en diensten op de markt te brengen die in overeenstemming zijn met de specifieke industrienormen voor hun bedrijf. Het naleven van deze gedragscode is een voorwaarde voor lidmaatschap van BESA en opzettelijke inbreuk op deze code kan leiden tot uitsluiting van de federatie.

Alle leden worden geacht:

 • om handel te drijven in overeenstemming met de wet en om allerelevante wetgevingen en reglementeringen die een eerlijke en verantwoordelijke handel verzekeren, na te leven in het bijzonder het respecteren van het sociaal kader van werknemers en onderaannemers, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks betrokken bij het uitvoeren van projecten.
 • om ecologische duurzaamheid te behouden met betrekking tot de inkoop van materialen en afvalbeheer. Handelen op een manier waardoor energie en water zonder verspilling van middelen gebruikt worden.
 • om niet deel te nemen aan een vaste prijsbepaling, of onderling contracten af te sluiten, die nadelig zijn voor de consument.
 • om eerlijkheid en transparantie aan te tonen in hun prijsbeleid, bij het opstellen van contracten en het voorbereiden van facturen.
 • om zich te allen tijde verantwoordelijk en met integriteit te gedragen bij het dagelijkse beheer van hun bedrijf en ethische normen en waarden hoog te houden.
 • om geen opzettelijke verkeerde weergave van de feiten te geven, en/of klanten of leveranciers te misleiden met betrekking tot alle aspecten van de goederen en diensten die zij aanbieden.
 • om hun werknemers en tussenpersonen voldoende te trainen en te onderrichten; en ten alle tijde een veilige werkomgeving te garanderen. om alle instructies, richtlijnen of adviezen (waar van toepassing) die uitgevaardigd worden door de federatie, op te volgen en de ontwikkeling van normeringen en veiligheidsstandaarden in de sector te ondersteunen.
 • om de federatie in te lichten over aangelegenheden die een negatief effect kunnen hebben op de reputatie van de industrie of van de federatie. om volledige en tijdige medewerking te verlenen aan alle regulerende en statutaire instellingen en aan de federatie bij het onderzoeken en vaststellen van een klacht die aan deze instellingen of de federatie gemeld werd.
 • er voor te zorgen dat er aan het BESA-informatiecentrum gedetailleerde informatie wordt verstrekt aangaande gerapporteerde ongevallen.
 • om alle inlichtingen met betrekking tot de veiligheid van producten onmiddellijk te behandelen en waar nodig doeltreffende actie te ondernemen.
 • om de reputatie, status en goede naam van de federatie, industrie en zijn leden te handhaven.
 • om over de belangen van de consument te waken, deze te promoten en te beschermen door het opstellen en het handhaven van professioneel gedrag, waaraan hoge normen gesteld worden, met de bedoeling dat het lidmaatschap van de federatie een waarborg moet zijn voor een hoog kwalitatieve dienstverlening en integriteit om de algemene belangen van alle leden van de federatie te promoten en te ontwikkelen in hun relatie met elkaar, klanten, personeel, onderaannemers, concurrenten en anderen;
 • om de belangen van BESA te promoten en een actieve rol aan te nemen in de activiteiten van de federatie.
 • om alle rechten van intellectuele eigendom te respecteren. Deze reglementering werd opgesteld als leidraad om de normen binnen BESA te verhogen, desondanks kan een gedragscode geen gedetailleerde reglementering weergeven waarin alle voorvallen besproken worden. De vrijwillige aanvaarding van deze code door de leden zal het verbeteren van de goede naam van de industrie.

 

Download pdf