Opleiding Risico Analyse methode van Kinney

Opleiding Risico Analyse methode van Kinney

Een risico-analyse vormt het fundament voor het uitbouwen van een preventiebeleid.

De Welzijnswet vereist dat de werkgever de nodige maatregelen neemt om de veiligheid en de gezondheid van de werknemers in alle aspecten aangaande het werk te bevorderen, door de algemene principes van preventie aan te wenden:

- Risico’s vermijden

- Niet te vermijden risico’s evalueren

- Risico’s aan de bron bestrijden

- Het werk aanpassen aan de mens

De preventie plannen en het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk uitvoeren door middel van een systeemaanpak die onder meer de volgende elementen integreert: de techniek, de arbeidsorganisatie, de levensomstandigheden op het werk, de sociale betrekkingen en de omgevingsfactoren op het werk.

Opleiding Risico-analyse  Methode van Kinney:

Een risico-analyse vormt het fundament voor het uitbouwen van een preventiebeleid.

Vooraleer een systematisch preventiebeleid kan uitgebouwd worden is het noodzakelijk om goed te weten wat er in het bedrijf of tijdens een activiteit gaande is op het vlak van

welzijn op het werk :

-   om te weten aan welke risico’s de werknemers blootgesteld worden

-   welke preventiemaatregelen kunnen helpen om deze risico’s uit te schakelen

-   te verminderen of er zich tegen te beschermen

Risico-analyse houdt in dat er gekeken wordt

-    of er gevaren zijn

-    of deze schade kunnen veroorzaken

-    of er preventiemaatregelen kunnen en zullen genomen worden

De risico-analyse methode van Kinney is gebaseerd op een mathematische benadering met inschatting van waarschijnlijkheid, blootstelling en ernstgraad om te komen tot een risicoscore die bepalend zal zijn voor de te nemen acties

WANNEER :    Woensdag 29 mei  -  08u00 tem 12u30

WAAR         :     The VILLA - Kerkweg, 27 -  1702  Groot-Bijgaarden

Tarieven:   

  • 125 euros voor BESA leden 
  • 145 euros voor FEBELUX & STEPP leden
  • 165 euros voor niet leden 

Indien U zich inschrijft voor beide opleidingen voorzien we mogelijkheid tot catering en geniet U 20% korting !

Tarieven zijn per persoon, excl btw, koffie pauze inbegrepen

Geldig  voor inschrijving en betaling tem 15/05/19, op basis van minimum 8 deelnemers.

Een definitieve bevestiging zal U verstuurd worden 14 dagen voor opleidingsdatum.

 

Meer info…

Als een risicoanalyse op een degelijke manier is uitgevoerd, dan zal het resultaat een reeks van aanbevelingen zijn, namelijk een lijst van maatregelen om risico’s te elimineren of te beperken. Dan rijst dan de vraag: waar moeten we mee beginnen? Het is logisch dat men de zwaarste risico’s eerst gaat aanpakken.

Verschillende “ranking” methoden zijn ter beschikking om te achterhalen hoe men de risico’s volgens hun ernstgraad kan rangschikken. De meeste methoden zijn kwantitatief en vergelijkend: ze trachten het risico in cijfers uit te drukken.

Rankingmethoden zijn dus geen methoden om risico’s op te sporen. Ze zijn een middel voor diegenen die belast zijn met risicomanagement om een strategie op punt te stellen en prioriteiten vast te stellen.

“Kinney-methode”

Een veel gebruikte methode is de “Kinney-methode”, genoemd naar de auteur ervan.

Het risico is het product van drie factoren: de waarschijnlijkheid, de blootstelling en de gevolgen van het risico. Voor elke factor worden een aantal referentiesituaties bepaald.

Voor de waarschijnlijkheidsfactor kunnen dit zijn, gerangschikt van lage naar hoge waarschijnlijkheid: virtueel onmogelijk, praktisch onmogelijk, denkbaar maar onwaarschijnlijk, kleine mogelijkheid, ongewoon maar toch nog mogelijk, mogelijk, te verwachten.

Voor de blootstelling kan men deze situaties als referentie nemen: zeer zelden, maandelijks (enkele malen per jaar),wekelijks (occasioneel), dagelijks, voortdurend. Aan elk van die situaties kan men een waarde geven en bij het onderzoek van een reële situatie kent men aan deze situatie een van die waarden toe.

De gevolgen van een ongeval dat door een bepaald risico is veroorzaakt, kunnen betrekking hebben op schade berokkend aan personen of op materiële schade. Hier kan men ook een aantal referentiesituaties bepalen.

Voor schade aan personen kan men spreken over een ramp, een dodelijk ongeval, een ongeval met blijvende ongeschiktheid, een ongeval met een niet-blijvende ongeschiktheid, ... De materiële gevolgen worden uitgedrukt in geldsommen.

Door de drie factoren met mekaar te vermenigvuldigen krijgt men een cijfer voor het risico. Als men de “waarden” van de verschillende risico’s van een arbeidssituatie kent, kan men ze rangschikken en de grootste het eerst aanpakken.

Het spreekt vanzelf dat om deze methode te kunnen toepassen, men over voldoende gegevens over de betrokken risico’s moet beschikken.

Als men een risico heeft geïdentificeerd, dan kunnen men verschillende maatregelen treffen om dat risico te verminderen.

Men gebruikt de “Kinney-methode” ook om de doeltreffendheid van de verschillende maatregelen tegen mekaar af te wegen. De doeltreffendheid kan men bepalen door een berekening gebaseerd op de verhouding van de risicovermindering tot de kosten van de maatregel.

Data

  •   29/05/2019 - Dilbeek - € 125 (ex.btw) BESA leden  Inschrijven
  •   29/05/2019 - Dilbeek - € 145 (ex.btw) Febelux, STEPP, ACC leden  Inschrijven
  •   29/05/2019 - Dilbeek - € 165 (ex.btw) Niet Leden  Inschrijven