BESA roept op om de wet op de Private Veiligheid correct toe te passen

BESA roept op om de wet op de Private Veiligheid correct toe te passen

zaterdag 01 mei 2021

Tijdens de coronaperiode worden er continu burgers/stewards ingezet voor het uitvoeren van bewakingstaken, niet alleen door commerciële bedrijven maar ook door lokale overheden. Nochtans is dit bij wet verboden.

Tot onze verbazing werd op zondag 25 april 2021 in de nieuwsuitzending en op maandag 26 april 2021 in de kranten melding gemaakt van het inzetten van dorpsstewards in Doel voor volgende taak:

Wij kijken er vooral op toe dat mensen zich geen toegang proberen te verschaffen tot de leegstaande gebouwen”. (dixit Steward)

De taak zoals omschreven is goederenbewaking en toezicht op de veiligheid en valt onder de bewakingswetgeving. Dergelijke taken mogen en kunnen alleen worden uitgevoerd door bewakingsagenten met de vereiste wettelijke omkadering en vergunningen.

Gedurende de volledige coronaperiode werden en worden er continu burgers/stewards ingezet voor het uitvoeren van bewakingstaken. Strand-, dijk-, winkelstraat-, winkel-, ijs-, stations-, plein-, park-, vaccinatiecentrum- en tal van andere stewards worden geregeld ingezet om allerhande diensten op zich te nemen.

Wij kunnen nog enigszins begrip opbrengen – ook al is het bij wet verboden – dat particulieren en commerciële bedrijven stewards ook voor bewaking inzetten wegens gebrek aan kennis van de bewakingswet en het zoeken naar de meest voordelige oplossing.

Waar wij ons vandaag aan storen is het feit dat ook lokale besturen en overheden geregeld stewards inzetten voor het uitvoeren van “bewakingstaken”: toezicht op de veiligheid, goederenbewaking, tussenkomen bij calamiteiten, toegangsweigering, e.a. Hierbij gaat de overheid in tegen haar eigen wetten. Daarenboven is de controle op het naleven van de wet ook te gering en stellen we ons de vraag of de weinige vastgestelde overtredingen wel degelijk worden opgevolgd.

Bewakingsondernemingen betalen duizenden euro’s aan opleidingen en verzekeringen voor hun bewakingsagenten zodat deze professioneel ingezet kunnen worden. De controles op de afgesloten contracten en de uitvoering van bewakingstaken zijn zeer streng en de minste overtreding wordt zwaar beboet.

Over het inzetten van de stewards voor bewaking hebben wij al meermaals melding gemaakt bij BiZa en de bevoegde minister. Hieronder de reactie die we mochten ontvangen van de FOD Binnenlandse Zaken - Algemene Directie Veiligheid en Preventie, Directie Private Veiligheid n.a.v. het inzetten van stewards in de vaccinatiecentra:

Vanuit verschillende hoeken werden wij ondertussen wel bevraagd over de mogelijke rol van bijvoorbeeld ‘stewards’ binnen dit kader.

Ons standpunt blijft hierbij telkens ongewijzigd: indien de beveiliging van de een vaccinatiecentrum bewakingsactiviteiten omvat dan kunnen deze activiteiten uitsluitend uitgeoefend worden door vergunde bewakingsagenten. Enkel een beperkt aantal bijkomende beroepscategorieën die bij koninklijk besluit zijn vastgelegd (vb politie, gemeenschapswachten, …. ) zouden deze taken ook op zich kunnen nemen.

 De hierna volgende taken worden zonder discussie als bewakingsactiviteiten aanzien:

  • Het houden van toegangscontroles;
  • Het verrichten van toegangsweigeringen (vb indien een persoon geen mondmasker draagt of zijn handen niet wil desinfecteren);
  • De controle van de aanwezigen op het naleven van de veiligheidsregels (vb social distancing);
  • Het bewaken van goederen en installaties;

Particulieren, bedrijven en lokale overheden die stewards inzetten voor bewakingstaken zijn zich evenmin bewust van de mogelijke drastische gevolgen bij het vaststellen van inbreuken:

Bron: wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.

Daarom lanceren wij nogmaals de uitdrukkelijke en dringende vraag naar een uniforme naleving van de bewakingswet en duidelijke communicatie vanuit de federale overheid aan alle betrokken partijen.

Deze situatie confronteert ons des te meer met de inspanningen die dit laatste jaar door onze sector worden geleverd en met de hoge graad van tijdelijke werkloosheid binnen onze kmo’s.

Via deze weg roepen we nogmaals met aandrang op om alle kanalen te activeren die kunnen bijdragen tot een betere communicatie en vooral sensibilisering van de lokale overheden om de wet tot regeling van de Private Veiligheid vanaf heden correct toe te passen.

---

Meer info:

Photo by Obi Onyeador on Unsplash

Ander nieuws

image
Lokale organisatie EK voetbal-belevingen: inzameling knowhow uit de event sector

13 mei, 2021

Event Confederation verzamelt knowhow voor de ondersteuning van de lokale b...
image
Zomerplan: versoepelingen vanaf 9 juni

11 mei, 2021

Na het overlegcomité van 11 mei stelde Premier De Croo het zomerplan voor,...
image
Event Confederation reageert positief op het stappenplan van de overheid

11 mei, 2021

Event Confederation reageert positief op het stappenplan van de overheid, h...
image
Verlenging van de toekenningstermijn van kredieten voor kmo’s die in aanmerking komen voor een staatswaarborg

10 mei, 2021

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed tot verlengin...
image
Maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen de eventsector: goed voor de planeet en goed voor je bedrijf!

7 mei, 2021

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) zijn dezer dag...
image
BESA Werkgroep in de kijker: MVO/Ecologie

7 mei, 2021

Deze maand hebben we het over de werkgroep MVO/Ecologie. Deze werkgroep wer...
image
Versterking van de steunmaatregelen voor Brusselse bedrijven in moeilijkheden

7 mei, 2021

De Brusselse regering heeft beslist om drie steunmaatregelen voor zwaar get...
image
Working in the arts: deel je mening!

6 mei, 2021

Mensen hebben vaak verschillende meningen, ook als het over het kunstenaars...